De PKN gemeente Exmorra-Allingawier houdt meestal elke zondag om 9.30 uur dienst in de Jehannes de Doper tsjerke aan de Dorpsstraat 66 in Exmorra. In de maanden juli en augustus is de kerk op zaterdagmiddag open voor belangstellenden. Een aantal keren per jaar worden er een aantal gezamenlijke diensten met de gemeenten Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum gehouden. Samen met deze gemeenten hebben wij een dominee en een kerkelijk werker.

Als kerk willen wij er voor het hele dorp zijn. Dit uit zich bijvoorbeeld in de volgende activiteiten: winteractiviteiten waarbij iedereen welkom is, kerstbroodmaaltijd voor alle 65 plussers in onze dorpen, gebedsavond (één keer per maand op vrijdagavond), ect. Maandelijks wordt het Kerkblad “Klankboerd” uitgegeven. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via bovenstaand e-mailadres.

www.pkn-exmorra-allingawier.nl