update 01-05-2018

Actueel

http://www.exmorra.info

 
 

NIEUWS mei 2018 van het DORPSBELANG EXMORRA

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

 

Algemene Ledenvergadering:


Op 13 april j.l. hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehad. Op deze goed bezochte bijeenkomst hebben we met onze leden diverse punten besproken zoals de Bolswarderweg, de Golle en de werkgroepen. Op sommige punten heeft Yvonne Sieswerda, als dorpscoördinator, wat toelichting kunnen geven. Echter blijft er nog genoeg stof over voor het Bestuurlijk Overleg. Vanuit de penningmeester werd kenbaar gemaakt op de post “Speeltuin” te veranderen in de post “Jeugd”. De speeltuin valt sinds een aantal jaren onder de zorg van de gemeente. Als Dorpsbelang zorgen wij alleen nog dat het speelzand van de zandbank jaarlijks ververst wordt. Dit wordt dan tijdens NL Doet of Burendag gedaan. Daarnaast hebben we afscheid genomen van Sylvia Hemminga. Het bestuur heeft Ria Tolsma voorgedragen als nieuw bestuurslid. Dit werd unaniem door de aanwezige leden goedgekeurd. Ria heeft de functie van Sylvia als secretaris overgenomen. Sylvia, nogmaals bedankt voor al je werkzaamheden en inzet voor Dorpsbelang en Ria veel succes in je nieuwe functie.

 

Bestuurlijk Overleg:

Elk jaar heeft het bestuur van Dorpsbelang overleg met de gemeente over zaken die Exmorra raken. Omdat er in november nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest moest er eerst een college van Burgemeester en Wethouder geformeerd worden. Aangezien onze “vaste wethouder” niet meer in het college van B&W zit krijgt Exmorra een nieuwe wethouder toegewezen als gesprekspartner tijdens het Bestuurlijk Overleg. Dat is nu wethouder Erik Faber geworden. Wij zijn nu een datum voor een nieuw bestuurlijk overleg aan het inplannen. Als deze is geweest houden wij u hiervan op de hoogte.

 

Rijrichting van de Brakelstrjitte:

Tijdens de jaarvergadering werden wij er op attent gemaakt dat het meerdere malen is voorgekomen dat automobilisten het rijverbod van de van Brakelstrjitte negeren en op deze wijze snel naar de Dorpsstraat rijden. Het zou daarbij niet om bezoekers van Exmorra gaan maar om eigen inwoners. Het negeren van de dit verbod kan tot gevaarlijke situaties leiden. We willen nogmaals benadrukken dat de van Brakelstrjitte een eenrichtingsstraat is en vragen alle automobilisten hier rekening mee te houden.

 

Schenking 12- en 16-club:


We hebben de beide jeugdclubs weer een schenking gedaan van 100 euro. We willen het jeugdwerk voor de jeugd in ons dorp graag stimuleren.

 

Kinderen op kar oud papier:


Hoewel we niet alles willen verbieden, willen we u toch wijzen op het volgende. Vaak wachten er op de Golle al vroeg kinderen die mee willen helpen bij het ophalen van het oud papier. Deze betrokkenheid en hulp is natuurlijk prachtig en willen we de kinderen ook niet ontnemen. De kinderen zitten dan meestal op de kar en de volwassenen zorgen voor het opladen van het papier. Echter kinderen op een rijdende kar kan ook risico’s met zich mee brengen. Soms gebeurt het ook dat de kinderen actief mee helpen met het ophalen van het papier wat soms tot gevaarlijke situaties kan leiden. Wij willen de ophalers, inclusief de chauffeurs, erop wijzen dat zij de verantwoordelijkheid over het papier ophalen hebben en mogelijk persoonlijk op aangesproken kunnen worden als het mis is gegaan. Om het papier ophalen veiliger te maken heeft Dorpsbelang veiligheidshesjes aangeschaft die de ingedeelde vrijwilligers voor hun veiligheid kunnen dragen. Wij willen alle vrijwilligers nogmaals vragen hier alert op te zijn.

Hondenpoep

Een hond kan veel plezier geven maar een hond moet ook uitgelaten worden. Het valt ons op dat er de laatste tijd steeds vaker hondenpoep op straat of op het fietspad ligt. Ook horen we dat sommige honden het in andermans tuinen doen. We willen de bezitters dan ook vragen hondenpoep op te ruimen en in de betreffende containers (bij kaatsveld en fietspad richting Allingawier) te deponeren.

 

Himmeldei 2018:

Op 13 april was er weer een Himmeldei in Exmorra. De kinderen van de Oerdracht hebben onder begeleiding van ouders het dorp weer van de nodige rommel ontdaan. Namens het Dorpsbelang heeft Pieter-Jan van Ooij met een groepje leerlingen op deze zonnige Himmeldei meegelopen.

 

Bediening brug Eksmoarstersyl:


In het verleden hebben we hier meerdere malen contact over gehad met de gemeente SWF inzake de bediening van de brug op de Syl. De gemeente heeft van alle waterkanten borden opgehangen met telefoonnummers om tijdige opening van de brug te organiseren. De gemeente heeft ons ook gevraagd als de brug niet tijdig wordt opengedraaid, dit bij hen te melden. Dit vragen wij dan ook aan u. Heeft u klachten over de bediening, wilt u dit dan mailen naar Info@exmorra.nl ter attentie van Hilda Ettema. Hierbij graag vermelden, datum en tijd van het moment.

 

 

Melding Openbare Ruimte (MOR):


Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal  klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MOR-melding doen via de gemeente app welke te downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.

 

MOR-meldingen:

Recent werd er verschillende MOR-meldingen gedaan in verband met de diepe sporen in de berm van de Bolswarderweg/Exmorraweg. Inmiddels heeft de gemeente dit opgepakt waarbij de gaten met zand zijn opgevuld en de bermen gladgestreken.

 

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga , Ria Tolsma,  Barbara Overwater, Sylvia Hemminga

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates: